ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත කොයිබටඳ ?

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත කොයිබටඳ ?

by
215 215 people viewed this event.

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත කොයිබටඳ ?සජීව සංවාදය (online)2022 ජනවාරි 13 ( බ්‍රහස්පතින්දා)ප.ව 3.00 සිට ප.ව 4.15 දක්වාzoom හරහා සම්බන්ධ වීමට 👇https://us06web.zoom.us/j/83355507850Meeting ID: 833 5550 7850සජීව විකාශය People’s Alliance for Right to Land – PARL

 

Date And Time

2022-01-13 @ 03:00 PM to
2022-01-13 @ 04:30 PM
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends