ඔබේ දරුවාටත් නිතර තරහ යනවාද? හැගීම් පාලනය කරගැනීමට අපහසුයි ද?

ඔබේ දරුවාටත් නිතර තරහ යනවාද? හැගීම් පාලනය කරගැනීමට අපහසුයි ද?

by
158 158 people viewed this event.

ඔබේ ගැටළු පිලිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට අපි සුදානම්.

2023 අප්‍රේල් මස 29 සෙනසුරාදා සවස 6 ට අපත් සමග සම්බන්ධ වන්න.

දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට සහ ගුරුවරුන්ට ආරාධනා.

Zoom link: https://learn.zoom.us/j/64664044307…

 

Date And Time

2023-04-29 @ 06:00 PM
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends