කොටස් වෙළෙඳපොළ ආයෝජනය ගැන දැනගන්න Online වැඩමුළුව

කොටස් වෙළෙඳපොළ ආයෝජනය ගැන දැනගන්න Online වැඩමුළුව

by
200 200 people viewed this event.

කොටස් වෙළෙඳපොළ ආයෝජනය ගැන දැනගන්න Online වැඩමුළුව. නොවැම්බර් 19 වන දින ප.ව. 4:00- 5:00 දක්වා.නොමිලේ ලියාපදිංචි වීමට 076 150 0006 අමතන්න හෝ පිවිසෙන්න: https://bit.ly/2ZYkZvO

To register for this event please visit the following URL: https://bit.ly/2ZYkZvO →

 

Date And Time

2021-11-19 @ 04:00 PM to
2021-11-19 @ 05:00 PM
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends