කොටස් වෙළෙඳපොළ වත්මන් ක්‍රියාකාරීත්වය- Market Analysis,

කොටස් වෙළෙඳපොළ වත්මන් ක්‍රියාකාරීත්වය- Market Analysis,

by
214 214 people viewed this event.

කොටස් වෙළෙඳපොළ වත්මන් ක්‍රියාකාරීත්වය- Market Analysis, Online වැඩමුළුව. දෙසැම්බර් 01 වන දින ප.ව. 6:00 සිට Zoom ඔස්සේ. නොමිලේ ලියාපදිංචි වීමටලියාපදිංචි වීම සඳහා පිවිසෙන්න:https://bit.ly/3cEzNml

To register for this event please visit the following URL: https://bit.ly/3cEzNml →

 

Date And Time

2021-12-01 @ 06:00 PM to
2021-12-01 @ 07:00 PM
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends