ඩිජිටල් තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම : නීතිමය පැතිකඩ

ඩිජිටල් තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම : නීතිමය පැතිකඩ

by
134 134 people viewed this event.

Topic: ඩිජිටල් තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම : නීතිමය පැතිකඩ

Time: June 23, 2022 10.00AM ,Colombo

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/88202732992…

Meeting ID: 882 0273 2992

Passcode: 798770

 

Date And Time

2022-06-23 @ 10:00 AM
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends