ඩිජිටල් පුස්තකාල භාවිතය හා සංවර්ධනය

ඩිජිටල් පුස්තකාල භාවිතය හා සංවර්ධනය

by
346 346 people viewed this event.

Topic: ඩිජිටල් පුස්තකාල භාවිතය හා සංවර්ධනයTime: Nov 19, 2021 10:00 AM ColomboJoin Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/92423269934…Meeting ID: 924 2326 9934Passcode: 577116

To register for this event please visit the following URL: https://zoom.us/j/92423269934... →

 

Date And Time

2021-11-19 @ 10:00 AM to
2021-11-19 @ 11:30 AM
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends