නිර්මාණශීලී ලේඛනකරණය හා කතන්දර කියවීම

නිර්මාණශීලී ලේඛනකරණය හා කතන්දර කියවීම

by
234 234 people viewed this event.

Topic: නිර්මාණශීලී ලේඛනකරණය හා කතන්දර කියවීමTime: Nov 11, 2021 02:30 PM Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/99564851682…Meeting ID: 995 6485 1682Passcode: 807644

To register for this event please visit the following URL: https://zoom.us/j/99564851682... →

 

Date And Time

2021-11-11 @ 02:30 PM to
2021-11-11 @ 03:30 PM
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends