පෞද්ගලික මූල්‍ය  සැලසුම්කරණය

පෞද්ගලික මූල්‍ය සැලසුම්කරණය

by
180 180 people viewed this event.

ඉතුරුම් වර්ධනය තුළින් …. ආයෝජන ඉලක්ක කරා …නොමිලේ පවත්වන සම්මන්ත්‍රණය සදහා සම්බන්ධ වන්න.https://bit.ly/3qAGrBy

 

Date And Time

2022-04-05 @ 06:30 PM to
2022-04-05
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends