බහු භාෂාත්මක අධ්‍යයනයන් සඳහා තාක්ෂණය යොදා ගැනීම : අභියෝග සහ අවස්ථා

බහු භාෂාත්මක අධ්‍යයනයන් සඳහා තාක්ෂණය යොදා ගැනීම : අභියෝග සහ අවස්ථා

by
154 154 people viewed this event.

Topic: බහු භාෂාත්මක අධ්‍යයනයන් සඳහා තාක්ෂණය යොදා ගැනීම : අභියෝග සහ අවස්ථා Time: Feb 23, 2022 10:30 AM ColomboJoin Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/97525196683…Meeting ID: 975 2519 6683Passcode: 230733

 

Date And Time

2022-02-23 @ 10:30 AM to
2022-02-23
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends