මධ්‍ය යාන්ඔය නිම්නයේ පූර්ව ඓතිහාසික මානව ජනාවාස සම්බන්ධ නව සොයාගැනීම්

මධ්‍ය යාන්ඔය නිම්නයේ පූර්ව ඓතිහාසික මානව ජනාවාස සම්බන්ධ නව සොයාගැනීම්

by
131 131 people viewed this event.

Topic: MUSEO Talk | Lecture 01
Time: Sep 10, 2022 07:00 PM Colombo

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81225147315…

Meeting ID: 812 2514 7315
Passcode: DNMSL

 

Date And Time

2022-09-10 @ 07:00 PM
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends