මැණික් තාප පිරියම් කිරීම- Gem Heat Treatment

මැණික් තාප පිරියම් කිරීම- Gem Heat Treatment

by
211 211 people viewed this event.

මැණික් තාප පිරියම් කිරීම- Gem Heat Treatment -වටිනාකමක් නැති මැණික් ගල්වලට වටිනාකමක් එකතු කිරීමනොමිලේ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය – 2021 නොවැම්බර් 21 පස්වරු 5 සිට 6 දක්වා. Zoom link එක ලබා ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමූහය හා සම්බන්ධ වන්න.WhatsApp සමූහයට සම්බන්ධ වීමට පහත link එක click කරන්න https://chat.whatsapp.com/JelwG1hwZxJILGfYXe2i3Xෆේස්බුක් හි අපව Follow කරන්න – Institute of Gemmological Scienceඅපගේ YouTube චැනලය Subscribe කරන්න –https://www.youtube.com/channel/UCEWT4v0E6P_L8jUbylYojwA

To register for this event please visit the following URL: https://chat.whatsapp.com/JelwG1hwZxJILGfYXe2i3X →

 

Date And Time

2021-11-21 @ 05:00 PM to
2021-11-21 @ 06:00 PM
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends