යොවුන් සදහම් හමුව (බිබිලේ)

යොවුන් සදහම් හමුව (බිබිලේ)

by
192 192 people viewed this event.

බිබිල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවාසී පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වනු ලබන “යොවුන් සදහම් හමුව” දහම් වැඩසටහන,
නොවැම්බර් මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7.30 සිට 9.00 දක්වා පැවැත්වේ.මෙම වැඩසටහනට ඔබට Zoom, YouTube සහ Facebook ඔස්සේ සම්බන්ධ විය හැක.Zoom Meeting Link: https://mahamevnawa.zoom.us/my/bibile…
Meeting ID: 870 870 8800
Passcode: 123456YouTube Live: https://youtu.be/UnyVripUvr8

To register for this event please visit the following URL: https://mahamevnawa.zoom.us/my/bibile.. →

 

Date And Time

2021-11-04 @ 07:30 PM to
2021-11-04 @ 08:30 PM
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends