රට මුහුණ දෙන ආර්ථික අර්බුදයට සම්මුතිවාදී විසඳුමක්

රට මුහුණ දෙන ආර්ථික අර්බුදයට සම්මුතිවාදී විසඳුමක්

by
195 195 people viewed this event.

To register for this event please visit the following URL: https://web.facebook.com/photo?fbid=956228195312779&set=gm.10159410016180519 →

 

Date And Time

2021-12-23 @ 07:30 PM to
2021-12-23
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends