රාජ්‍ය සේවය ඵලදායී කිරීම සදහා කාලීන ප්‍රතිසංස්කරණ හා උපායමාර්ග

රාජ්‍ය සේවය ඵලදායී කිරීම සදහා කාලීන ප්‍රතිසංස්කරණ හා උපායමාර්ග

by
171 171 people viewed this event.

පි වෙනස්ව ක්‍රියාකරමු…….. රට තුළ පවතින වර්තමාන ප්‍රවණතා හමුවේ දේශපාලන අධිකාරිය වෙත පමණක් නොව රාජ්‍ය සේවාවල ද විවිධ වෙනස්කම් සිදුවිය යුතු බව බොහෝ දෙනා අවධාරණය කරමින් සිටිනවා. මෙය, රාජ්‍ය අංශයේ කළ යුතු ප්‍රතිසංස්කරණ හා උපාය මාර්ග හඳුනා ගෙන ගැනීමට ගන්නා උත්සාහයකි. මෙම උත්සාහය සමඟ එක් වී ඔබගේ සක්‍රීය දායකත්වය ලබාදෙන මෙන් ඉල්ලමු. ඒ අනුව යෝජනාවලියක් සකස් කර එම යෝජනාවලිය අදාළ පාර්ශ්වයන් වෙත සන්නිවේදනය කිරීමටත් ජනගත කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වන්නෙමු.මේ සඳහා ඔබගේ සම්පත් දායකත්වය ලබා දීමට කැමති නම් පහත සබැඳියෙන් ලියාපදිංචිවීමට කාරුණික වන්න. (සීමිත පිරිසකට ඉඩකඩ ඇති නිසා ස්ථිරවම සහභාගි වන්නේ නම් පමණක් ලියාපදිංචි වීම අපගේ වැඩ කටයුතු පහසු කරන බව ද කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.)

Event registration closed.
 

Date And Time

2022-04-24 @ 07:00 PM
 

Registration End Date

2022-04-24
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends