වත්මන් තාරුණ්‍යය, ව්‍යවසායකත්වය සහ අනාගත දිශානතිය

වත්මන් තාරුණ්‍යය, ව්‍යවසායකත්වය සහ අනාගත දිශානතිය

by
202 202 people viewed this event.

Time: Jan 26, 2022 02:30 PM ColomboJoin Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/94310286436…Meeting ID: 943 1028 6436Passcode: 183988සමගාමී සජීවී විකාශය – https://www.facebook.com/natliblk/live

 

Date And Time

2022-01-26 @ 02:30 PM to
2022-01-26
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends