ව්‍යාපාර කටයුතු පහසු කරන යෙදවුම් හා මෘදුකාංග.

ව්‍යාපාර කටයුතු පහසු කරන යෙදවුම් හා මෘදුකාංග.

by
172 172 people viewed this event.

ව්‍යාපාරයක මුල්‍ය, අලෙවි, නිෂ්පාදන, මානව සම්පත් කළමනාකරණ කටයුතු ඇතුළු අනෙකුත් කටයුතු පහසුවෙන් හා නිවැරදිව සිදු කිරීමට නොමිලේ ලබාගත හැකි යෙදවුම්, මෘදුකාංග හා ඒවා භාවිත කරන ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා පැවැත්වෙන විශේෂ වැඩසටහන. දිනය: 2021 නොවැම්බර් 11වේලාව: ප.ව.6.30-ප.ව.8.30 සම්පත් දායකත්වය සුපුන් ගෝතම මහතා කථිකාචාර්යමොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය චේතිය ප්‍රසංග මහතා සම-නිර්මාතෘFirolab Innovations(Pvt)LtdYouTube Live මගින් සම්බන්ධ වීමටhttps://www.youtube.com/channel/UC6HAAt3eHg9WEsbg_xnstMgZoom මගින් සම්බන්ධ වීමටhttps://us02web.zoom.us/j/85933034226…Meeting ID: 859 3303 4226Passcode: 535065ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන වැඩසටහන් පිළිබඳව විස්තර ලබාගැනීම සඳහා 070 50 222 50 අංකයට ඔබේ නම WhatsApp පණිවිඩයක් ලෙස යොමු කරන්න.

To register for this event please visit the following URL: https://us02web.zoom.us/j/85933034226... →

 

Date And Time

2021-11-11 @ 06:30 PM
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends