ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය දේශපාලනය හා අනාගතය.විද්වත් කතිකාවත

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය දේශපාලනය හා අනාගතය.විද්වත් කතිකාවත

by
249 249 people viewed this event.

Topic: ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය දේශපාලනය හා අනාගතය.විද්වත් කතිකාවතTime: Apr 12, 2022 07:00 PM ColomboJoin Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/85286129809…Meeting ID: 852 8612 9809Passcode: 909861

 

Date And Time

2022-04-12 @ 07:00 PM to
2022-04-12
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends