සාර්ථක නවෝත්පාදකයකු වෙන්නේ කොහොමද ?

සාර්ථක නවෝත්පාදකයකු වෙන්නේ කොහොමද ?

by
208 208 people viewed this event.

සාර්ථක නවෝත්පාදකයකු වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න කැමතියිද? .එහෙනම් හෙට (නොවැම්බර් 24 බදාදා) රාත්‍රී 07.00ට පහත Zoom Link එකෙන් අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න.Vidusara Science Magazine is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Topic: Vidusara Lecture Series – 3rd DayTime: Nov 24, 2021 07:00 PM ColomboJoin Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/82077818578…Meeting ID: 820 7781 8578Passcode: 892192

To register for this event please visit the following URL: https://us02web.zoom.us/j/82077818578... →

 

Date And Time

2021-11-24 @ 07:00 PM to
2021-11-24
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends