සාරිය ???

සාරිය ???

by
292 292 people viewed this event.

සාරිය ???========’සාරිය’ ගැන ටිකක් වෙනස් කතාවක් ….ජේෂ්ඨ කතිකාචාර්‍ය ජානකි ජයවර්ධන සහ රංගන ශිල්පී එශාන් ඩයස් සමග එන්න අපි සාරිය ගැන කතා කරමු…. දෙසැම්බර් 10 වෙනි සිකුරාදා දින රාත්‍රී 7.00 ට zoom සහ face book live …CWDF Lanka is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Topic: සාරිය ගැන වෙනස් විදිහක කතාවක්Time: Dec 10, 2021 07:00 PM IndiaJoin Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/84033033182…Meeting ID: 840 3303 3182Passcode: 041879

To register for this event please visit the following URL: https://us02web.zoom.us/j/84033033182... →

 

Date And Time

2021-12-10 @ 07:00 PM to
2021-12-10
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends